xxa 30 มิถุนายน 2009 การประกวด "ประลองเพลง ประเลงมโหรี" ครั้งที่ 24/2552 การประกวด “ประลองเพลง ประเลงมโหรี” ครั้งที่ 24/2552

ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ (สท.) จัดการประกวดดนตรีไทย ระดับมัธยมศึกษา “ประลองเพลง ประเลงมโหรี” ครั้งที่ ๒๔ ปี ๒๕๕๒

pralongpleng

ภาพวงวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประกวดประเภทวงมโหรี ปี 2549

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากศูนย์สังคีตศิลป์

การประกวดดนตรีไทย ระดับมัธยมศึกษา
“ประลองเพลง ประเลงมโหรี” ครั้งที่ ๒๔/๒๕๕๒

ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ (สท.) ได้จัดการประกวดดนตรีไทย ระดับมัธยมศึกษา “ประลองเพลง ประเลงมโหรี” ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๒๔ ปี พ.ศ.๒๕๕๒ ขึ้น
โดยมีการประกวด ดังนี้:-

ประเภทการบรรเลงรับร้อง (วงมโหรี)

เพลงที่ใช้ประกวดในรอบส่งแผ่น VCD/DVD

เพลงแขกขาว ( ๓ ชั้น)
ให้ร้องรับบรรเลง ๒ ท่อน โดยไม่ต้องมีทำนองนำ ไม่ต้องออกลูกหมด
บทขับร้องจากละครในเรื่องอิเหนา ทางเพลงหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง)

เพลงที่ใช้ประกวดรอบชิงชนะเลิศ

เพลงแขกขาว(เถา)
ลงจบด้วยลูกหมดตามแบบฉบับของเก่า
บทขับร้องใช้บทขับร้องใหม่ในพระราชนิพนธ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (ตามที่แนบท้ายประกาศนี้ )

อนึ่ง ก่อนการประกวดเพลงแขกขาว(เถา) ให้ทุกวงบรรเลงเพลงโหมโรงรัตนโกสินทร์เป็นเพลงแรก (ทั้งนี้ไม่คิดคะแนน)

– วงดนตรีที่สมัครจะต้องบรรเลงและขับร้องตามบทร้องที่กำหนด บันทึกเสียงและภาพลงบนแผ่น VCD/DVD ห้ามตัดต่อแผ่น VCD/DVD ให้ตั้งกล้องด้านหน้า เห็นผู้บรรเลงครบทั้งวง ไม่ต้องมีการประกาศชื่อเพลง ชื่อนักร้อง และชื่อโรงเรียน

– ห้ามครูผู้ฝึกสอนเข้าไปร่วมบรรเลงหรือช่วยเล่นเครื่องดนตรีใด ๆ ทุกชนิด

– ทำนองเพลงมีตัวอย่างเป็นแนวทาง ขอถ่ายสำเนาตัวอย่างได้ที่ศูนย์สังคีตศิลป์ ในวันและเวลาทำการ

– การประกวดบรรเลงรับร้อง(วงมโหรี) ครั้งนี้ คิดคะแนนทุกเครื่องมือ รวมทั้งซอสามสายและนักร้อง

– ผู้เข้าประกวดต้องเป็นนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ซึ่งศึกษาอยู่ในโรงเรียนเดียวกัน หรือต่างโรงเรียนก็ได้ โดยต้องมีหลักฐานรับรองจากสถานศึกษาว่ามีสถานภาพเป็นนักเรียนจริงในระยะเวลาที่ประกวดนั้น

– ผู้เข้าประกวดในการบรรเลงวงมโหรี จะส่งประกวดในนามของสถานศึกษา กลุ่ม หรือ ชมรมก็ได้ โดยมีผู้บรรเลงรวมวงไม่เกิน ๑๖ คน รวมทั้งนักร้องและตัวสำรองอีก ๒ คน

– ผู้สมัครที่ส่งชื่อเข้าประกวด ถ้าสังกัดวงใดต้องสังกัดวงนั้นเพียงวงเดียว

สิ้นสุดการรับสมัครและส่งแผ่น VCD/DVD การบรรเลงรับร้อง (วงมโหรี) ภายในวันศุกร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๒

คณะกรรมการฯจะประกาศผลการคัดเลือกรอบแรก ในวันจันทร์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๒

วันที่ประกวดรอบรองชนะเลิศ บรรเลงต่อหน้ากรรมการ – วันเสาร์ที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๒ ณ หอประชุม สท.

วันที่ประกวดรอบชิงชนะเลิศ บรรเลงต่อหน้ากรรมการ – วันเสาร์ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๒ ณ หอประชุม สท.

ประเภทการบรรเลงเดี่ยวเครื่องดนตรี และ ขับร้อง

๑. ฆ้องวงใหญ่ เพลงสารถี ๓ ชั้น
เครื่องกำกับจังหวะ กลองสองหน้า และฉิ่ง

๒. ซออู้ เพลงสารถี ๓ ชั้น
เครื่องกำกับจังหวะ โทน-รำมะนา และฉิ่ง

๓. ขลุ่ยเพียงออ เพลงสารถี ๓ ชั้น
เครื่องกำกับจังหวะ โทน-รำมะนา และฉิ่ง

๔. ขับร้อง เพลง สารถี ๓ ชั้น
เครื่องกำกับจังหวะ โทน-รำมะนา และฉิ่ง

– รอบแรกส่งแผ่น VCD/DVD อนุญาตให้ใช้เครื่องดำเนินทำนองอย่างน้อย ๓ ชิ้น ในการบรรเลงรับ-ส่งการประกวดขับร้อง
– รอบชิงชนะเลิศ ร้องกับวงมโหรีของสโมสรธนาคารกรุงเทพ

**ผู้กำกับจังหวะ ต้องเป็นนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จะเป็นโรงเรียนที่ส่งเข้าประกวดหรือโรงเรียนอื่นมาร่วมบรรเลงได้ **

สิ้นสุดการรับสมัครและส่งแผ่น VCD/DVD การบรรเลงเดี่ยวเครื่องดนตรี และ ขับร้อง ภายในวันศุกร์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๒

คณะกรรมการฯจะประกาศผลการคัดเลือกรอบแรก ในวันศุกร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

วันที่ประกวดรอบชิงชนะเลิศ บรรเลงต่อหน้ากรรมการ – วันอาทิตย์ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๒

สถานศึกษาและเยาวชนที่สนใจ ติดต่อสอบถามขอรับใบสมัคร และสมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตนเอง ได้ที่

ศูนย์สังคีตศิลป์ ชั้น ๔ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาหัวลำโพง เลขที่ ๒๒๗ ถนนพระราม ๔ แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กทม.๑๐๓๓๐
โทร. ๐-๒๒๑๕๖๕๓๕-๗ ในวันและเวลาทำการ ๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

หรือ

สำนักส่งเสริมและพิทักษ์เยาวชน (สทย.) ในเวลาราชการ ๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. โทร. ๐-๒๖๕๑-๖๕๐๕

ในกรณีที่มีการปรับเปลี่ยนวัน เวลาในการรับสมัครหรือวันที่ประกวด รวมทั้งสถานที่ประกวด คณะกรรมการจะได้แจ้งให้ทราบต่อไป

*****************

แขกขาว เถา

ข้าแต่ องค์พระ กฤษณราช
ปรมาตมัน อันพิสุทธิ์ ไพศาล
เจ้ามหา ภารตยุทธ สุดชาญ
องค์นารายณ์ อวตาร บันดาลพร
พรั่งพร้อม สาวสอางค์ นางโคปี
ผู้ภักดี โควินทะ อดิศร
นางราธา ยอดอนงค์ องค์อรชร
วสันต์งาม รำฟ้อน ตามทำนอง
โกกิลา แจ้วสำเนียง เสียงไพเราะ
กับขลุ่ยผิว สอดเสนาะ เฉลิมฉลอง
มธุกร ชมผกา อัมพากรอง
สายลมต้อง กายา พาภิรมย์

(พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)

*****************
_________________
ทีมงานThaikids.com

ที่มา : คุณ mod2 http://x.thaikids.com/phpBB2/viewtopic.php t=3873

Be Sociable, Share!

Tags: ,

มี 28 ความคิดเห็น ต่อ “การประกวด “ประลองเพลง ประเลงมโหรี” ครั้งที่ 24/2552”

 1. pad_2nd พูดว่า:

  รูปตอนสมัยวัยละอ่อนกันทุกๆคน

  ขอบคุณสำหรับข่าวสารค่ะ

 2. xxa พูดว่า:

  คนซออู้ในรูปน่ากลัวมาก

 3. sarnta พูดว่า:

  คนร้องในรูปก็ดูดีนี่…เนอะ
  กี่ปีมาแล้วนี่???

 4. xxa พูดว่า:

  ผ่านมาสามปีได้แล้วครับ

 5. pt พูดว่า:

  แล้วปีนี้ดุริยาคศิลปจะประกวดอีกมั้ย

 6. pad_2nd พูดว่า:

  ปีนี้คงไม่ส่งอะค่ะ ด้วยหลายๆอย่างของทุกๆฝ่าย
  แต่ปีหน้าอาจจะส่งก็เป็นไปได้ รอดูกันต่อไป :))

 7. pt พูดว่า:

  ว้า! ก็อดเชียร์เลยดิ
  คนซอด้วงในรูปหน้าคุ้นคุ้น เหมือนเคยเห็นประกวดดัชชี่นะ

 8. รี่ พูดว่า:

  ขอเนื้อเพลงสารถีกับรายละเอียดว่าร้อง3ชั้นเพียงอย่างเดียวใช่ไหมคะ

  ขอบคุณมากค่ะ

 9. xxa พูดว่า:

  ร้องแต่สามชั้นอย่างเดียวครับ ลองโทรไปสอบถามศูนย์สังคีตดูครับ โทร. ๐-๒๒๑๕๖๕๓๕-๗ ในวันและเวลาทำการ ๘.๓๐ ? ๑๖.๓๐ น.

 10. นาฎตยากร พูดว่า:

  ของทำนองหลักและโนตเพลงสารถีด้วย ขอบคุณ…..

 11. pao พูดว่า:

  ต้องการใบสมัครประกวดดนตรีไทย วงมโหรี ติดต่อได้ที่ไหน ครับๆๆ

 12. xxa พูดว่า:

  ขอรายละเอียดเพิ่มเติม หรือขอใบสมัคร สามารถติดต่อที่ศูนย์สังคีตได้เลยครับ โทร. ๐-๒๒๑๕๖๕๓๕-๗ ในวันและเวลาทำการ ๘.๓๐ ? ๑๖.๓๐ น.

 13. ภัทรินทร์ เทียนทรัพย์ พูดว่า:

  ผมสมัครแล้วครับ

  ผมเดี่ยวฆ้องนะ

  ^^”

 14. HG_JK พูดว่า:

  ฮือๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

  ประเภทเดี่ยวม่ายมีจะเข้อีกแล้ว

  …………………

  แต่ ม.ส.ว.ไม่ได้ลงเวทีนี้

  ม.ส.ว. ลงหอการค้า

 15. pop86 พูดว่า:

  เมื่อไหร่เขาจะประกาศผลคะ

  อยากรู้ว่าทีมที่อยู่ในใจได้เข้ารอบหรือเปล่า

  อิอิอิอิอิอิ

  รอลุ้นอยู่นะคะ

 16. xxa พูดว่า:

  ใกล้เข้ามาแล้วครับ วันนี้ 12 ตุลาคมนี้

 17. เนย์ :] พูดว่า:

  วันนี้แล้ว ตื่นเต้น ๆๆ ๕๕ ๕ +

 18. แนน พูดว่า:

  ตื่นเต้นมากเลยค่ะ จะติดหรือปล่าวก็ไม่รู้

 19. นางในวังหลัง พูดว่า:

  ช้าจังนะคะ

  วันนี้ยังไม่ออกมาเป็นหนังสือที่ ว่าวงใดได้บ้าง

  อยากทราบมั๊กมากคะ

  รบกวนมาบอกเร็ว ๆ นะคะ จะตายอยู่แล้ว

 20. xxa พูดว่า:

  ลองโทรไปถามดูนะครับ

 21. เนย์ :] พูดว่า:

  ได้ข่าวว่า

  วงนาฏศิลป จันทบุรีติดด้วย นี่ ^^

 22. นางในวังหลัง พูดว่า:

  ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากศูนย์สังคีตศิลป์

  ผลการประกวดดนตรีไทย ระดับมัธยมศึกษา “ประลองเพลง ประเลงมโหรี” ครั้งที่ ๒๔/๒๕๕๒
  ประเภทการบรรเลงรับร้อง (วงมโหรี) รอบคัดเลือก

  คณะกรรมการฯได้พิจารณาคัดเลือกวงที่ส่งผลงานเข้าประกวดจากแผ่น VCD/DVD ได้วงผ่านเข้าประกวดในรอบรองชนะเลิศ จำนวน ๑๓ วง
  เรียงตามลำดับตัวอักษร ดังต่อไปนี้

  วงณัฐพนชัย – โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร
  วงดุริยาภิรมย์ – โรงเรียนสตรีทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
  วงประดู่แดง – โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว จ.สมุทรปราการ
  วงพรหมสุรินทร์ – โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
  วงโรงเรียนเทพมงคลรังษี – โรงเรียนเทพมงคลรังษี จ.กาญจนบุรี
  วงโรงเรียนเทพศิรินทร์ – โรงเรียนเทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร
  วงโรงเรียนรุ่งอรุณ – โรงเรียนรุ่งอรุณ กรุงเทพมหานคร
  วงโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม – โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม จ.ขอนแก่น
  วงวชิราวุธ – โรงเรียนมหาวชิราวุธ จ.สงขลา
  วงวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี – วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จ.จันทบุรี
  วงศิษย์หลวงพ่อขาว – โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จ.ลพบุรี
  วงศรีสุริโยทัย – โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร
  วงสุทธิ – โรงเรียนวัดสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร

  กำหนดประกวดรอบรองชนะเลิศ ในวันเสาร์ที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๒

  หมายเหตุ ให้ทุกวงไปลงทะเบียนรายงานตัวและจับสลากลำดับการประกวด ณ หอประชุมสำนักงาน สท. นิคมมักกะสัน
  ในวันเสาร์ที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๒ ระหว่างเวลา ๗.๓๐ น. – ๘.๓๐ น.

  ศูนย์สังคีตศิลป์ ฝ่ายการประชาสัมพันธ์
  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
  โทร. ๐๒-๒๑๕๖๕๓๕-๖

 23. xxa พูดว่า:

  ขอบคุณครับ

 24. xxa พูดว่า:

  Update ผลการประกวดรอบคัดเลือก ประเภทวงมโหรีครับ
  http://www.thailifemusic.com/2009/10/pralongphleng24-selection/

 25. เด็กดนตรีไทยยองฮิ!!! พูดว่า:

  หนูอยากเก่งเหมือนพวกคุณจังเลย!^^

 26. เด็กดนตรีไทยยองฮิ!!! พูดว่า:

  พี่ค่ะทำยังไงถึงเก่งขนาดนี้คะ==

ความคิดเห็น

หากต้องการมีรูปประจำตัว ให้สมัครที่ Gravatar.com