xxa 11 มิถุนายน 2009 การประกวดดนตรีไทยระดับประชาชน ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๒ การประกวดดนตรีไทยระดับประชาชน ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๒

เป็นประจำทุกปีสำหรับการประกวดดนตรีไทยระดับประชาชน ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยรามคำแหง สำหรับครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๒ มีการประกวดรวมทั้งหมด ๒ ประเภท ได้แก่ ประเภทเดี่ยวขิม และเดี่ยวขลุ่ย อ่านรายละเอียดกดตามมาครับ

j2006-08-31 102522DSC_0636

หลักเกณฑ์การประกวดดนตรีไทย (ระดับประชาชน) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๒

๑. ประเภทการประกวด รวม ๒ ประเภท ได้แก่
๑) ประเภท เดี่ยวขิม
๒) ประเภท เดี่ยวขลุ่ย

๒. คุณสมบัติผู้เข้าประกวด บุคคลทั่วไป

๓. กำหนดการ
๑) การรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันจันทร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒
๒) การตัดสินการประกวด แบ่งเป็น ๒ รอบดังนี้ รอบแรก วันอังคารที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐. รอบชิงชนะเลิศ วันเสาร์ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๓๐๐ น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

๔. รางวัล การจัดประกวดในครั้งนี้ได้กำหนดเงินรางวัลสำหรับการแข่งขันแต่ละประเภทดัง ต่อไปนี้
๑) ประเภท เดี่ยวขิม รางวัลชนะเลิศ ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมของรางวัลและเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ๑๕,๐๐๐ บาท พร้อมของรางวัลและเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมของรางวัลและเกียรติบัตร รางวัลชมเชย ๒ รางวัลๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร รางวัลสมนาคุณ ๕ รางวัลๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท รวมเงินรางวัล ๖๐,๐๐๐ บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)
๒) ประเภท เดี่ยวขลุ่ย รางวัลชนะเลิศ ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมของรางวัลและเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ๑๕,๐๐๐ บาท พร้อมของรางวัลและเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมของรางวัลและเกียรติบัตร รางวัลชมเชย ๒ รางวัลๆละ ๕,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร รางวัลสมนาคุณ ๕ รางวัลๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท รวมเงินรางวัล ๖๐,๐๐๐ บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) รวมเงินรางวัลทั้ง ๒ ประเภทเป็นเงิน ๑๒๐,๐๐๐บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

๕. หลักเกณฑ์ทั่วไป
๕.๑ ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดแต่ละประเภทจะต้องส่งผลงานบันทึกลงในวัสดุบันทึกภาพ และเสียง(VDO, VCD หรือ DVD) แสดงภาพรวมของผู้บรรเลงเครื่องดนตรีทั้งหมดพร้อมกัน โดยมีความชัดเจนของภาพและเสียงของผู้บรรเลงเครื่องดนตรีแต่ละชิ้น โดยไม่มีการตัดต่อภาพและเสียงการบรรเลงตลอดเพลง
๕.๒ ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องกรอกใบสมัคร ลงข้อความตามที่กำหนดอย่างครบถ้วนแล้วจัดส่งใบสมัครพร้อมทั้งวัสดุบันทึกภาพ และเสียงตาม ข้อ ๕.๑ ด้วยตนเอง หรือ ส่งทางไปรษณีย์มายัง สถาบันศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐ ภายในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒
๕.๓ การตัดสินการประกวดแบ่งเป็น ๒ รอบ คือ รอบแรกกับรอบชิงชนะเลิศ ในรอบแรกคณะกรรมการตัดสินแต่ละประเภทจะพิจารณาจากผลงานที่ปรากฏในวัสดุ บันทึกภาพและเสียง โดยการคัดเลือกให้เหลือประเภทละ ๑๐ ราย เพื่อเข้าพิจารณาตัดสินในรอบชิงชนะเลิศ โดยการแสดงสดต่อหน้าคณะกรรมการ
๕.๔ คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นข้อยุติเด็ดขาดและเป็นที่สุด

๖ แนวทางการพิจารณาตัดสิน
๖.๑ ความไพเราะ กลวิธีในการปรุงแต่งทำนอง และการใช้เครื่องดนตรี
๖.๒ ความกลมกลืนของการบรรเลงและการควบคุมจังหวะ
๖.๓ ความถูกต้องของแบบแผนทำนองเพลงและจังหวะหน้าทับ
๖.๔ บุคลิกและมารยาทของผู้เข้าประกวด

๗ บทเพลงประกวด (ไม่จำกัดทาง)
๗.๑ ประเภท เดี่ยวขิม
๗.๑.๑ เพลงประกวดรอบแรก ได้แก่ เพลงนกขมิ้น
๗.๑.๒ เพลงประกวดรอบชิงชนะเลิศ ได้แก่ เพลงลาวแพน
๗.๒ ประเภท เดี่ยวขลุ่ย
๗.๑.๑ เพลงประกวดรอบแรก ได้แก่ เพลงนกขมิ้น
๗.๑.๒ เพลงประกวดรอบชิงชนะเลิศ ได้แก่ เพลงสารถี

๘. หลักเกณฑ์การตัดสิน
๘.๑ คณะกรรมการอาจพิจารณาประกอบทั้งคะแนนที่ให้ในแต่ละหัวข้อของหลักเกณฑ์ที่ กำหนด และคะแนนจากการจัดลำดับที่ของกรรมการแต่ละท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการตัดสินการประกวดรอบชิงชนะเลิศ
๘.๒ การพิจารณาตัดสินจะใช้เสียงข้างมากในหมู่กรรมการที่มาตัดสินเป็นเกณฑ์ หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้พิจารณาหารือทบทวนและประธานคณะกรรมการมีอำนาจที่จะตัดสินชี้ขาดในที่สุด
๘.๓ คณะกรรมการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่เปิดเผยรายละเอียดการพิจารณาตัดสินกับผู้เข้า ประกวดหรือผู้อื่น

ติดต่อที่ สถาบันศิลปวัฒนธรรมฯ โทร. ๐๒-๓๑๐-๘๘๘๕ http:/www.ru.ac.th/culture email:culture_ram@hotmail.com

Download ใบสมัครได้ที่ http://www.upload-thai.com/download.php id=e953a37603f356d6d5843f1e018d660e

ที่มา http://www.ru.ac.th/culture/NewviewPic.asp id_head=373

Be Sociable, Share!

Tags: ,

มี 5 ความคิดเห็น ต่อ “การประกวดดนตรีไทยระดับประชาชน ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๒”

 1. Matsakorn พูดว่า:

  ขอบคุณครับ

 2. khanittha พูดว่า:

  อยากได้ใบสมัคคะ

 3. rut พูดว่า:

  ช่วยส่งใบสมัครมาที่email ผมหน่อยครับ

  ขอบพระคุณมากครับ

 4. xxa พูดว่า:

  ส่งให้ทุกท่านแล้วนะครับ

ความคิดเห็น

หากต้องการมีรูปประจำตัว ให้สมัครที่ Gravatar.com