TLE 9 มิถุนายน 2009 บรรยากาศพิธีไหว้ครู วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล บรรยากาศพิธีไหว้ครู วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล

เก็บมาฝากสำหรับบรรยากาศในพิธีไหว้ครู วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี ๒๕๕๒

เวลา ๐๗.๓๐ น. ของวันพฤหัสบดีที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เทียนเล่มแรกถูกจุดขึ้นเพื่อบูชาพระรัตนตรัยในงานพิธีไหว้ครูประจำปี ๒๕๕๒ ของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งจัดขั้นเป็นประจำทุกปี สำหรับในปีนี้จัด ณ หอแสดงดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ช่วงเช้าก่อนเริ่มพิธีไหว้ครูและพิธีไหว้ครูดนตรีไทย พระสงฆ์จำนวน ๙ รูปได้เจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เหล่าคณาจารย์ นักเรียน และนักศึกษาร่วมกันตั้งใจถวายภัตตาหารเช้าและจตุปัจจัยไทยทานแด่พระสงฆ์ พร้อมทั้งร่วมกันกรวดน้ำเพื่ออุทิศส่วนบุญกุศลแด่บูรพคณาจารย์ที่ล่วงลับไปแล้ว

เวลา ๐๘.๓๐ น. นักเรียนและนักศึกษาทุกชั้นปีนำพานไหว้ครูหลากหลายรูปแบบที่ประดิษฐ์ด้วยความปราณีตจากดอกไม้ชนิดต่างๆ ที่สื่อความหมายอันเป็นมงคลของพิธีไหว้ครู เช่น ดอกเข็ม ดอกมะเขือ ข้าวตอก ดอกบานไม่รู้โรย หญ้าแพรก และดอกไม้ชนิดอื่นๆ ถูกบรรจงมอบแด่คณาจารย์ด้วยความเคารพนอบน้อมและความกตัญญู ต่อจากนั้นนักเรียนและนักศึกษาตั้งใจกล่าวคำปฏิญาณตนต่อหน้าคณาจารย์และรับฟังโอวาทจากประธานในพิธีคือ รองศาสตราจารย์ ดร. สุกรี เจริญสุข

ในงานนี้ยังได้เปิดตัวหนังสือ เพลงดนตรี และนาฏศิลป์ จาก สาส์นสมเด็จ และ หนังสือ เพลงดนตรี: จากสมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศฯ ถึง พระยาอนุมานราชธน บรรณาธิการโดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์พูนพิศ อมาตยกุล ผู้รวบรวม เสถียร ดวงจันทร์ทิพย์ จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล หนังสือสองเล่มนี้มีเนื้อหาและสาระที่เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจในประวัติศาสตร์วิชาความรู้ที่เกี่ยวกับเพลงดนตรี ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. สุกรี เจริญสุข ได้มอบหนังสือสองเล่นนี้แด่ ศาสตราจารย์ นายแพทย์พูนพิศ อมาตยกุล เนื่องในวาระครบรอบอายุ ๗๒ ปี

เวลา ๐๙.๐๐ น. เสียงเพลงสาธุการดังขึ้น ธูปเเละเทียนถูกจุดเพื่อถวายสักการะบูชาแด่เทพเจ้าต่างๆ ในพิธีไหว้ครูดนตรี เบื้องหน้าบนเวทีคือแท่นบูชาที่ตั้งศีรษะครูหรือหน้าโขน สัญลักษณ์เทพเจ้าต่างๆ ตามคติความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ อาทิ สามพระเป็นเจ้า คือ พระอิศวร พระนารายณ์ พระพรหม ครูดุริยเทพ คือ พระวิษณุกรรม พระปัญจสิงขร พระประคนธรรพ ครูเทพาจารย์และพระฤๅษี คือ พระพิราพ พระพิฆเนศวร พระนารทฤๅษี พระพรตฤๅษี ตั้งลดหลั่นกันอย่างมีระเบียบ

ถัดจากศีรษะเทพเจ้าเป็นโต๊ะตั้งรูปถ่ายครูดนตรีไทยในอดีตที่ล่วงลับไปแล้ว และตั้งเครื่องดนตรีชนิดต่างๆ ที่นักเรียนนักศึกษาได้ใช้เล่าเรียน ซึกซ้อม และประกอบอาชีพ เช่น เครื่องดนตรีไทย เครื่องดนตรีจีน เครื่องดนตรีตะวันตก

ถัดจากโต๊ะตั้งรูปถ่ายและเครื่องดนตรีเป็นโต๊ะตั้งเครื่องสังเวยกระยาบวช ดอกไม้ เครื่องหอม บายศรี เหล้ายา ผลไม้ ฯลฯ ตามที่บูรพาจารย์แต่โบราณได้กำหนดแบบแผนไว้

พิธีกรผู้ประกอบพิธีบูชาครูปีนี้ คือ ครูสำราญ เกิดผล (ศิลปินแห่งชาติ ปี พ.ศ. ๒๕๔๘) อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญดนตรีไทยประจำวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งท่านมีอายุเข้าเลขแปดแล้ว แต่ท่านก็ได้สละเวลาเป็นพิธีกรอ่านโองการเป็นประจำทุกปี เสียงคำอ่านโองการไหว้ครูที่หนักแน่นและเข้มขลัง สลับรับกับเสียงเพลงหน้าพาทย์เพลงต่างๆ จากวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ที่บรรเลงโดยครูผู้อาวุโส ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอาจารย์ประจำของภาควิชาดนตรีไทยและดนตรีตะวันออก วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ทำให้บรรยากาศในพิธีไหว้ครูดูศักดิ์สิทธิ์และน่าเกรงขามยิ่งนัก

ธูปหอมกำใหญ่ในมือผู้ช่วยพิธีกรถูกจุดอีกครั้งเพื่อปักลงบนเครื่องสังเวยกระยาบวชต่างๆ พิธีกรผู้ประกอบพิธีกล่าวคำเชิญครูและถวายเครื่องสังเวยเหล่านั้นแด่ท่าน ผู้ช่วยพิธีกรเปิดน้ำ นม และเหล้าเทใส่แก้ว แล้วใช่มีดค่อยๆ กรีดลงเครื่องกระยาบวชสังเวยต่างๆ จนครบ เพื่อแสดงถึงการมารับเครื่องสังเวยของครู ที่พิธีกรกล่าวเชิญมาประทับในมณฑลพิธี พร้อมทั้งปีนี้มีการรำถวายมือจากนักเรียนเตรียมอุดมดนตรี และรำถวายมือชุดพลายชุมพลจากอาจารย์สหรัฐ จันทร์เฉลิม

หลังจากประกอบพิธีไหว้ครูดนตรีเสร็จ ก็เป็นพิธีเจิมและพิธีครอบครูแก่คณาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรของวิทยาลัย พิธีในช่วงนี้มีนักเรียนและนักศึกษาให้ความสนใจเข้าแถวรอคิวครอบครูกันเป็นแถวยาว แต่ละคนในมือถือขันกำนล ซึ่งเป็นขันที่ผู้ประสงค์จะเข้ารับการครอบมอบให้แด่ครูผู้ประกอบพิธี หมายถึงการนอบน้อมและการมอบตัวเป็นศิษย์ ในขันกำนลประกอบด้วย ผ้าเช็ดหน้าสีขาว ดอกไม้ ธูป เทียน และเงินกำนลหรือเงินค่าครูจำนวน ๖ บาท หรือ ๑๒ บาท ตามแต่ละสำนักจะกำหนด

ในช่วงพิธีเจิมและพิธีครอบครูมีการบรรเลงดนตรีที่เรียกว่าการบรรเลงถวายมือ สำหรับปีนี้มีการบรรเลงของนักเรียนและนักศึกษาใหม่ ภาควิชาดนตรีไทยและดนตรีตะวันออก วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในเพลงโหมโรงปิตุลานุสรณ์ ประพันธ์โดยครูพินิจ ฉายสุวรรณ (ศิลปินแห่งชาติ ปี พ.ศ. ๒๕๔๐) อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญดนตรีไทยประจำวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล การบรรเลงวงดนตรีจีน การบรรเลงวงโปงลาง เดี่ยวจะเข้เพลงจีนขิมใหญ่โดยอาจารย์สหรัฐ จันทร์เฉลิม ฯลฯ

อีกมุมหนึ่งบนเวทีหน้าแท่นบูชาครู แว่วเสียงฆ้องเพลงสาธุการวรรคขึ้นต้น ๓ ครั้ง ซึ่งอาจารย์เดชน์ คงอิ่ม กำลังจับมือฆ้องวงใหญ่ให้แก่นักเรียนและนักศึกษาวิชาเอกดนตรีไทยและดนตรีตะวันออก การเข้ารับจับมือฆ้องวงใหญ่กระทำโดยพิธีกรผู้ประกอบพิธีหรือครูผู้อาวุโส ถือไม้ฆ้องพนมมือบนศีรษะผู้เข้ารับการจับมือแล้วจึงจับมือให้ผู้นั้นบรรเลงเพลงสาธุการในวรรคขึ้นต้น ๓ ครั้ง การจับมือฆ้องวงใหญ่มีลำดับของเพลงที่ผู้เรียนต้องปฏิบัติตามลำดับและขั้นของเพลงดังนี้ ขั้นที่ ๑ เพลงสาธุการ ขั้นที่ ๒ เพลงตระโหมโรง ขั้นที่ ๓ เพลงกระบองกัน ขั้นที่ ๔ เพลงบาทสกุณี และขั้นตอนสุดท้ายคือ เพลงองค์พระพิราพ ผู้ที่เข้ารับการจับมือเพลงองค์พระพิราพจะต้องมีคุณสมบัติและได้วาระอันสมควรดังนี้ ๑. ผ่านการศึกษาเพลงครบทั้ง ๔ ขั้นดังกล่าวมาแล้ว ๒. ควรเป็นผู้มีวัยวุฒิสูง คืออายุ ๓๐ ปี ขึ้นไป ๓. ได้ผ่านการอุปสมบทมาแล้วอย่างน้อย ๑ พรรษา ๔. ได้รับพระบรมราชานุญาต (ในกรณีพิเศษ)

เวลา ๑๓.๐๐ น. แสงเทียนชัยถูกดับลง พิธีกรผู้ประกอบพิธีกล่าวคำเชิญเทพเจ้าและครูสู่ที่สถิต วงปี่พาทย์บรรเลงเพลงเชิดและเพลงกราวรำ หมายถึงการอำนวยอวยพรและความเป็นมงคลแก่ศิษย์และผู้เข้าร่วมพิธีทั้งหมดในมณฑลพิธี เสียงโห่ร้องและเสียงร้องชัยโยดังขึ้น เพื่อแสดงถึงความปิติยินดีและความสำเร็จของพิธีไหว้ครูในปี ๒๕๕๒ นี้

รายชื่อนักดนตรีวงปี่พาทย์บรรเลงประกอบพิธีไหว้ครู

1. อาจารย์สุวัฒน์ อรรถกฤษณ์ ปี่
2. อาจารย์เสรี หริมพานิช ระนาดเอก
3. อาจารย์สุเชาว์ หริมพานิช ระนาดทุ้ม
4. อาจารย์สุรินทร์ สงค์ทอง ฆ้องวงใหญ่
5. อาจารย์ไพฑูรย์ เฉยเจริญ ฆ้องวงเล็ก
6. อาจารย์บุญช่วย แสงอนันต์ ตะโพน
7. อาจารย์วินัย หริมพานิช กลองทัด
8. อาจารย์สัมฤทธิ์ สารวะดี ฉิ่ง

โหมโรงมหิตลานุสรณ์ โดยนักเรียนนักศึกษาใหม่

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Be Sociable, Share!

Tags: ,

มี 9 ความคิดเห็น ต่อ “บรรยากาศพิธีไหว้ครู วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล”

 1. Matsakorn พูดว่า:

  เช้ามาเยี่ยมชม

 2. ปอย พูดว่า:

  ดีมากเลยค่ะ

 3. นายยางสน..คนบางขวาง พูดว่า:

  ยินดีกับการรายงานข่าว เริ่มจากใกล้ตัวแล้วค่อยขยับขยาย หวังว่าจะเป็นก้าวแรกที่มั่นคง
  ก้าวต่อไป ก้าวต่อไป

  อ้อ รูปสวยใสดีทีเดียว

 4. Numberjob พูดว่า:

  รูปสวยมากครับ เป็นกำลังใจให้ ทำต่อไป

 5. octave พูดว่า:

  สุดยอดดดดดดดดดดดด

 6. xxa พูดว่า:

  ต้องยกให้พี่เติ้ลครับ สำหรับรูปถ่าย และการรายงานข่าว

  หวังอยากให้ทุกคนช่วยกันเขียน ช่วยกันรายงาน ช่วยกันเก็บข้อมูล เพื่อให้เว็บแห่งนี้เคลื่อนไหวอยู่ตลอดครับ

  ทีมงานที่มีตอนนี้มีผมกับพี่เติ้ล ผมดูแลด้านเทคนิคเป็นหลัก พี่เติ้ลเป็นคนเขียน และเรายังต้องการทีมงานเพื่อมาช่วยกันให้เว็บนี้เคลื่อนไหวครับ มาเป็นส่วนหนึ่งของเรา ติดต่อได้ทั้งต่อหน้าและลับหลังทาง e-mail MSN คุยกันได้ทุกคน kan_a@msn.com

 7. arm พูดว่า:

  เนื้อหาครบ ภาพสวย

  พี่เติ้ลเก่งเนอะ

 8. สนอง พูดว่า:

  แวะมาเยี่ยมชมและร่วมเป็นกำลังใจด้วยครับ

 9. toon พูดว่า:

  ภาพสวยใส จริงๆ ด้วย

  เรียงลำดับเนื้อหาได้ดีมากเลย

  *-*

ความคิดเห็น

หากต้องการมีรูปประจำตัว ให้สมัครที่ Gravatar.com