xxa 24 พฤศจิกายน 2009 ผลการประกวด "ประลองเพลง ประเลงมโหรี" ครั้งที่ 24/2552 ประเภทเดี่ยวเครื่องดนตรีและขับร้อง รอบคัดเลือก ผลการประกวด “ประลองเพลง ประเลงมโหรี” ครั้งที่ 24/2552 ประเภทเดี่ยวเครื่องดนตรีและขับร้อง รอบคัดเลือก

ผลการประกวดดนตรีไทย ระดับมัธยมศึกษา “ประลองเพลง ประเลงมโหรี” ครั้งที่ ๒๔/๒๕๕๒
ประเภทเดี่ยวเครื่องดนตรีและขับร้อง รอบคัดเลือก

ตามที่ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ ร่วมกับ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) จัดประกวดดนตรีไทย ระดับมัธยมศึกษา “ประลองเพลง ประเลงมโหรี” ครั้งที่ ๒๔ ปี ๒๕๕๒ ประเภทการบรรเลงเดี่ยวเครื่องดนตรีและขับร้อง รอบแรกจำนวน ๙๔ ราย มีผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศจำนวน ๒๙ ราย เรียงตามลำดับตัวอักษร ดังนี้

การบรรเลงเดี่ยว – ซออู้ จำนวน ๙ ราย

เพลงสารถี ๓ ชั้น

๑. นายชาญพิชญ์ ลิมปนะเวช – โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม กทม.
๒. นางสาวนริศรา ศักดิ์ปัญจโชติ – วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล จ.นครปฐม
๓. นายปัณณพิช เก็บ-เงิน – โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กทม.
๔. นางสาวพิชญาภา มานะวิริยภาพ – โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กทม.
๕. นางสาวพิรญาณ์ สำราญจิตต์ – โรงเรียนสาธิตมศว.ปทุมวัน กทม.
๖. นางสาวมธุริน อองแก้ว – โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กทม.
๗. นายวีระกิจ สุวรรณพิทักษ์ – โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กทม.
๘. นางสาวสุวิชา พระยาชัย – วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จ.จันทบุรี
๙. นายโสฬส ละออซุ่นใช้ – โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กทม.

การบรรเลงเดี่ยว – ฆ้องวงใหญ่ จำนวน ๘ ราย

เพลงสารถี ๓ ชั้น

๑. นายกามเทพ ธีรเลิศรัตน์ – โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กทม.
๒. นายกิตติพล คล้ายมุข – โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กทม.
๓. นายณัฐกฤต วานิชขจร – โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กทม.
๔. นายธวัชชัย สุขแจ่ม – โรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฏร์) จ.เพชรบุรี
๕. นายธีรวุฒิ แก้วดี – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กทม.
๖. นายนที อ่างบุญพงษ์ – โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี กทม.
๗. นายสุนทร สังข์เสวก โรงเรียนภัทรญาณวิทยา จ.นครปฐม
๘. เด็กชายสุวิวัฒน์ ทำการดี – โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี จ.นนทบุรี

การบรรเลงเดี่ยว – ขลุ่ยเพียงออ จำนวน ๖ ราย

เพลงสารถี ๓ ชั้น

๑. นายกมลพัฒน์ อัศววรานันต์ – โรงเรียนนานาชาติเทร็ลล์ กทม.
๒. เด็กชายชุติพนธ์ วัฒนาเขมาภิรัต – โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย กทม.
๓. นายธวัฒน์ชัย ศรีสังข์ – วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล จ.นครปฐม
๔. นายนนทวิชช์ ดวงสอดศรี – โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กทม.
๕. เด็กหญิงพิมพ์นิภา เบญจชัยวัฒน์ – โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กทม.
๖. เด็กหญิงสโรชา อัศวผาติบุญ – โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ กทม.

ขับร้องเพลงไทย จำนวน ๖ ราย

เพลงสารถี ๓ ชั้น

๑. เด็กหญิงชนานาถ พาเรือง – โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ กทม.
๒. นางสาวตวิษา เริ่มวัฒนะ – โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กทม.
๓. นายภัทรเมธา พัวสุวรรณ – วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จ.จันทบุรี
๔. นางสาววาศิกา พุทธสุวรรณ – โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยากรุงเทพมหานคร จ.ปทุมธานี
๕. เด็กชายสิริพงศ์ แพทย์วงษ์ – โรงเรียนวิสุทธรังสี จ.กาญจนบุรี
๖. นายเสกสรรค์ เวียงแก – โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.สมุทรปราการ

กำหนดการประกวดรอบชิงชนะเลิศประเภทการบรรเลงเดี่ยวเครื่องดนตรี และ ขับร้อง
ในวันอาทิตย์ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๒

สถานที่จัดการประกวดรอบชิงชนะเลิศ

ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ (สท.) ริมทางรถไฟมักกะสัน ประตูน้ำ กรุงเทพฯ (โทร. ๐๒-๖๕๑๖๕๐๕)

สำหรับการประกวดประเภทการบรรเลงรับร้อง (วงมโหรี) รอบชิงชนะเลิศ
กำหนดประกวดในวันเสาร์ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๒

สำหรับผลการประกวดประเภทวง รอบรองชนะเลิศ อ่านได้ใน ผลการผลการประกวดประลองเพลงประเลงมโหรี ครั้งที่ 24/2552 ประเภทวงมโหรี รอบรองชนะเลิศ

ศูนย์สังคีตศิลป์ ฝ่ายการประชาสัมพันธ์
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
โทร. ๐๒-๒๑๕๖๕๓๕-๖

ที่มา : Thaikids

Be Sociable, Share!

Tags: ,

มี 2 ความคิดเห็น ต่อ “ผลการประกวด “ประลองเพลง ประเลงมโหรี” ครั้งที่ 24/2552 ประเภทเดี่ยวเครื่องดนตรีและขับร้อง รอบคัดเลือก”

  1. Cristy พูดว่า:

    I had no idea how to approach this beoreo-nfw I’m locked and loaded.

ความคิดเห็น

หากต้องการมีรูปประจำตัว ให้สมัครที่ Gravatar.com