xxa 29 ธันวาคม 2009 บันทึกการประกวด "ประลองเพลง ประเลงมโหรี" ครั้งที่ 24/2552 บันทึกการประกวด “ประลองเพลง ประเลงมโหรี” ครั้งที่ 24/2552

การประกวดดนตรีไทยระดับมัธยมศึกษา "ประลองเพลง ประเลงมโหรี" ครั้งที่ ๒๔/๒๕๕๑

การประกวดดนตรีไทยระดับมัธยมศึกษา "ประลองเพลง ประเลงมโหรี" ครั้งที่ ๒๔/๒๕๕๒

การประกวดดนตรีไทย ระดับมัธยมศึกษา “ประลองเพลง ประเลงมโหรี” ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นการประกวดดนตรีไทยที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอและยาวนานที่สุด โดยมีศูนย์สังคีตศิลป์ธนาคารกรุงเทพ และสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ (สท.) เป็นผู้จัด

การประกวดในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ ๒๔ ประจำปี ๒๕๕๒ แบ่งการประกวดออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ การบรรเลงรับร้องวงมโหรี เพลงแขกขาว เถา และการบรรเลงเดี่ยวเครื่องดนตรีและขับร้อง โดยการบรรเลงเดี่ยวเครื่องดนตรีจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเครื่องดนตรีที่ใช้ประกวดทุกปี สำหรับในปีนี้เป็นคิวของ ฆ้องวงใหญ่ ซออู้ ขลุ่ยเพียงออ และขับร้อง ในเพลงสารถี ๓ ชั้น

การแข่งขันประเภทบรรเลงรับร้องวงมโหรี แบ่งออกเป็น ๓ รอบ ได้แก่ รอบเทป รอบรองชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลิศ สำหรับการบรรเลงเดี่ยวเครื่องดนตรีและขับร้อง แบ่งออกเป็น ๒ รอบ ได้แก่ รอบเทป และรอบชิงชนะเลิศ โดยการแข่งขันจัดขึ้นที่หอประชุมสำนักงาน สท. นิคมมักกะสัน

ประเภทบรรเลงรับร้องวงมโหรี

รายชื่อวงที่ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ

๑. วงณัฐพนชัย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร
๒. วงดุริยาภิรมย์ โรงเรียนสตรีทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
๓. วงประดู่แดง โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว จ.สมุทรปราการ
๔. วงพรหมสุรินทร์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2
๕. วงโรงเรียนเทพมงคลรังษี โรงเรียนเทพมงคลรังษี จ.กาญจนบุรี
๖. วงโรงเรียนเทพศิรินทร์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร
๗. วงโรงเรียนรุ่งอรุณ โรงเรียนรุ่งอรุณ กรุงเทพมหานคร
๘. วงโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม จ.ขอนแก่น
๙. วงวชิราวุธ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จ.สงขลา
๑๐. วงวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จ.จันทบุรี
๑๑. วงศิษย์หลวงพ่อขาว โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จ.ลพบุรี
๑๒. วงศรีสุริโยทัย โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร
๑๓. วงสุทธิ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร

รายชื่อวงที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

๑. วงณัฐพนชัย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร
๒. วงดุริยาภิรมย์ โรงเรียนสตรีทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
๓. วงประดู่แดง โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว จ.สมุทรปราการ
๔. วงโรงเรียนเทพมงคลรังษี โรงเรียนเทพมงคลรังษี จ.กาญจนบุรี
๕. วงวชิราวุธ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จ.สงขลา
๖. วงศรีสุริโยทัย โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร

ผลการประกวดรอบชิงชนะเลิศ

รางวัลที่ ๑

มีวงดนตรีได้รับรางวัล ๒ วง ได้แก่

วงณัฐพนชัย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร
วงวชิราวุธ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จ.สงขลา

รางวัลที่ ๓

วงประดู่แดง โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว จ.สมุทรปราการ

รางวัลชมเชย

วงโรงเรียนเทพมงคลรังษี โรงเรียนเทพมงคลรังษี จ.กาญจนบุรี

ประเภทบรรเลงเดี่ยวเครื่องดนตรีและขับร้อง

รายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

ซออู้

๑. นายชาญพิชญ์ ลิมปนะเวช โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม กทม.
๒. นางสาวนริศรา ศักดิ์ปัญจโชติ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล จ.นครปฐม
๓. นายปัณณพิช เก็บ-เงิน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กทม.
๔. นางสาวพิชญาภา มานะวิริยภาพ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กทม.
๕. นางสาวพิรญาณ์ สำราญจิตต์ โรงเรียนสาธิตมศว.ปทุมวัน กทม.
๖. นางสาวมธุริน อองแก้ว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กทม.
๗. นายวีระกิจ สุวรรณพิทักษ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กทม.
๘. นางสาวสุวิชา พระยาชัย วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จ.จันทบุรี
๙. นายโสฬส ละออซุ่นใช้ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กทม.

ฆ้องวงใหญ่

๑. นายกามเทพ ธีรเลิศรัตน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กทม.
๒. นายกิตติพล คล้ายมุข โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กทม.
๓. นายณัฐกฤต วานิชขจร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กทม.
๔. นายธวัชชัย สุขแจ่ม โรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฏร์) จ.เพชรบุรี
๕. นายธีรวุฒิ แก้วดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กทม.
๖. นายนที อ่างบุญพงษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี กทม.
๗. นายสุนทร สังข์เสวก โรงเรียนภัทรญาณวิทยา จ.นครปฐม
๘. เด็กชายสุวิวัฒน์ ทำการดี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี จ.นนทบุรี

ขลุ่ยเพียงออ

๑. นายกมลพัฒน์ อัศววรานันต์ โรงเรียนนานาชาติเทร็ลล์ กทม.
๒. เด็กชายชุติพนธ์ วัฒนาเขมาภิรัต โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย กทม.
๓. นายธวัฒน์ชัย ศรีสังข์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล จ.นครปฐม
๔. นายนนทวิชช์ ดวงสอดศรี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กทม.
๕. เด็กหญิงพิมพ์นิภา เบญจชัยวัฒน์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กทม.
๖. เด็กหญิงสโรชา อัศวผาติบุญ โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ กทม.

ขับร้องไทย

๑. เด็กหญิงชนานาถ พาเรือง โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ กทม.
๒. นางสาวตวิษา เริ่มวัฒนะ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กทม.
๓. นายภัทรเมธา พัวสุวรรณ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จ.จันทบุรี
๔. นางสาววาศิกา พุทธสุวรรณ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยากรุงเทพมหานคร จ.ปทุมธานี
๕. เด็กชายสิริพงศ์ แพทย์วงษ์ โรงเรียนวิสุทธรังสี จ.กาญจนบุรี
๖. นายเสกสรรค์ เวียงแก โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.สมุทรปราการ

ผลการประกวดรอบชิงชนะเลิศ

ซออู้

รางวัลที่ ๑

ไม่มีผู้สมควรได้รับรางวัล

รางวัลที่ ๒

นายชาญพิชญ์ ลิมปนะเวช โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม กทม.
นางสาวพิชญาภา มานะวิริยภาพ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กทม.

รางวัลที่ ๓

นายวีระกิจ สุวรรณพิทักษ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กทม.

รางวัลชมเชย

นางสาวนริศรา ศักดิ์ปัญจโชติ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล จ.นครปฐม
นายปัณณพิช เก็บ-เงิน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กทม.
นางสาวพิรญาณ์ สำราญจิตต์ โรงเรียนสาธิตมศว.ปทุมวัน กทม.
นางสาวมธุริน อองแก้ว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กทม.
นางสาวสุวิชา พระยาชัย วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จ.จันทบุรี
นายโสฬส ละออซุ่นใช้ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กทม.

ฆ้องวงใหญ่

รางวัลที่ ๑

นายธีรวุฒิ แก้วดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กทม.

รางวัลที่ ๒

นายธวัชชัย สุขแจ่ม โรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฏร์) จ.เพชรบุรี

รางวัลที่ ๓

นายสุนทร สังข์เสวก โรงเรียนภัทรญาณวิทยา จ.นครปฐม

รางวัลชมเชย

นายกามเทพ ธีรเลิศรัตน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กทม.
นายกิตติพล คล้ายมุข โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กทม.
นายณัฐกฤต วานิชขจร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กทม.
นายนที อ่างบุญพงษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี กทม.
เด็กชายสุวิวัฒน์ ทำการดี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี จ.นนทบุรี

ขลุ่ยเพียงออ

รางวัลที่ ๑

ไม่มีผู้สมควรได้รับรางวัล

รางวัลที่ ๒

นายธวัฒน์ชัย ศรีสังข์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล จ.นครปฐม

รางวัลที่ ๓

เด็กหญิงพิมพ์นิภา เบญจชัยวัฒน์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กทม.

รางวัลชมเชย

นายกมลพัฒน์ อัศววรานันต์ โรงเรียนนานาชาติเทร็ลล์ กทม.
เด็กชายชุติพนธ์ วัฒนาเขมาภิรัต โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย กทม.
นายนนทวิชช์ ดวงสอดศรี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กทม.
เด็กหญิงสโรชา อัศวผาติบุญ โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ กทม.

ขับร้อง

รางวัลที่ ๑

เด็กชายสิริพงศ์ แพทย์วงษ์ โรงเรียนวิสุทธรังสี จ.กาญจนบุรี

รางวัลที่ ๒

นางสาววาศิกา พุทธสุวรรณ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยากรุงเทพมหานคร จ.ปทุมธานี

รางวัลที่ ๓

นางสาวตวิษา เริ่มวัฒนะ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กทม.

รางวัลชมเชย

เด็กหญิงชนานาถ พาเรือง โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ กทม.
นายภัทรเมธา พัวสุวรรณ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จ.จันทบุรี
นายเสกสรรค์ เวียงแก โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.สมุทรปราการ

ผมได้ไปชมการประกวดในช่วงบ่ายวันอาทิตย์ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๒ ซึ่งเป็นวันประกวดรอบชิงชนะเลิศ ประเภทเดี่ยวเครื่องดนตรีและขับร้อง ถ่ายภาพมาฝากสำหรับชาว ThaiLifeMusic เช่นเคย เดี่ยวฆ้องวงใหญ่และขับร้องนั้นไม่ได้ถ่ายมา เนื่องจากไปไม่ทันครับ ภาพที่ถ่ายมา ได้แก่ เดี่ยวขลุ่ย เดี่ยวซออู้ และวงมโหรีของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาที่หลงมาแข่งในวันนี้ เนื่องจากเมื่อวานที่มีการแข่งขันประเภทวงมโหรีเกิดไฟฟ้าดับ

Kan--022

นางสาวพิรญาณ์ สำราญจิตต์ ผู้เข้าประกวดซออู้

สิ่งที่ประทับใจมากในวันนี้จากการที่ได้ดูซออู้เกือบครบทุกคน คือ ได้เห็นฝีมือ การพัฒนาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาขึ้นมามาก เมื่อเทียบกับปีก่อนๆ เช่นปีที่ผมเคยเข้าประกวดซออู้(๒๕๔๙) ในปีนี้ถ้าผมเป็นกรรมการคงจะให้คะแนนด้วยความลำบากใจ เพราะน้องๆ ทุกคนล้วนมีความสามารถ ต่างคน ต่างรสมือ ต่างทาง ผลการประกวดจะออกมาอย่างไรก็ไม่ใช่สิ่งสำคัญ สิ่งสำคัญคือ การพัฒนา การได้ประสบการณ์ ได้ดูคนอื่นนอกจากตัวเอง ดีใจแทนน้องๆ ทุกคนที่มีโอกาสเข้าแข่งขัน

Be Sociable, Share!

Tags: ,

มี 11 ความคิดเห็น ต่อ “บันทึกการประกวด “ประลองเพลง ประเลงมโหรี” ครั้งที่ 24/2552”

 1. Sweet Saw พูดว่า:

  ยินดีกับน้องๆทุกๆคนคร้าบบบบบบบบบบบ

 2. ไทยจ๋า พูดว่า:

  เด็กๆๆเก่งกันมากเลย

 3. อาราย พูดว่า:

  อ่านะ เก่งจริงๆ

  เเต่ไฟไม่น่าดับ

  เสียเวลา

 4. top พูดว่า:

  จะรับโล่วันไหนครับ

 5. แม่รักลูกนะ พูดว่า:

  ถึงจะได้รับรางวัลชมเชย ประเภทขับร้องแต่แม่ก็ดีใจและภูมิใจ ขอให้ลูกไปให้ถึงฝัน ศิลปินแห่งชาติ นะ สู้ๆๆ ลูกรักของแม่……….

 6. ไชโย พูดว่า:

  ปีนี้เป็นปีเเรกยังได้ขนาดนี้ ปีหน้าสู่ๆดุริยาภิรมย์

 7. มือจะเข้ พูดว่า:

  ดุริยาภิรมย์สู่ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

 8. Dayana พูดว่า:

  That’s cleared my thoughts. Thanks for contgibutinr.

 9. doxycycline พูดว่า:

  so long to a lady like that, this past spring. I loved her as a sister but she is stupid as hell about men…and a mother of a teenage girl! (Just in cause you're wondering, she is a WW).If a woman is 40+ and acting like a dumb teenager she has no place in my life.

 10. Riko พูดว่า:

  That’s cleared my thoughts. Thanks for cotgnibutirn.

Leave a Reply to มือจะเข้

หากต้องการมีรูปประจำตัว ให้สมัครที่ Gravatar.com