xxa 2 มีนาคม 2010 ดรุณี ๔ ภาค ดรุณี ๔ ภาค

ดรุณี ๔ ภาค

ดรุณี ๔ ภาค

รสทิพย์…ดรุณี

เสียงอันเกิดจากเครื่องดนตรี เป็นที่มาของการละเล่นและเพลงพื้นเมือง ต่างๆ ซึ่งเป็นรสทิพย์…อันชวนฟัง รสทิพย์ดังกล่าวจะมีความเข้มข้น เท่ากันหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับวัสดุและพื้นฐานความชอบของแต่ละภูมิภาค รสทิพย์นี้เป็นสิ่งที่จรรโลงความดีงาม ความสุข จิตสำนึก ให้อยู่ภายในใจของผู้ฟัง ผู้เล่น พร้อมหล่อหลอมคนในสังคมให้เกิดความ สามัคคี

พวกเรา ๔ ดรุณี จึงนำรสทิพย์ทั้ง สี่ภาคมาให้ท่านได้ลิ้มลอง และสัมผัสถึงความเข้มข้นที่แตกต่างกัน

ดรุณี ๔ ภาค เป็นความตั้งใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๖ แขนงวิชาดนตรีไทยในการจัดคอนเสิร์ตเพื่อเป็นการสำเร็จการศึกษา ระดับ Pre-college วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล และสิ่งสำคัญคือ พวกเราได้เล็งเห็นเอกลักษณ์ที่สำคัญของทั้ง ๔ ภาค ดังที่ได้กล่าวแล้วในข้างต้นว่า ดนตรี คือ รสทิพย์ ดังนั้นเพื่อการดำรงอยู่ ซึ่งความนิยม และการพัฒนา พวกเรา จึงได้นำรสทิพย์ ทั้ง ๔ ภาค มาปรุงแต่งใหม่ โดยยึดวัตถุดิบเดิม แต่ปรับเครื่องปรุงและเติมรส ชาติใหม่ ที่ไม่ห่างไกลจากเดิมนัก คอนเสิร์ตในครั้งนี้ ท่านจะได้ลิ้มรสทั้งเก่าและใหม่ที่คละเคล้ากันอย่างลงตัวจากพวก เรา ดรุณี ๔ ภาค

ดรุณี ๔ ภาค เป็นการแสดงผลงานของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ แสดงในวันอังคารที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องพระเจนดุริยางค์ A407 อาคารภูมิพลสังคีต วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Be Sociable, Share!

Tags: ,

ความคิดเห็น

หากต้องการมีรูปประจำตัว ให้สมัครที่ Gravatar.com