xxa 2 เมษายน 2010 ตารางสัมมนาสมาคมครูดนตรี (ประเทศไทย) 2553 ตารางสัมมนาสมาคมครูดนตรี (ประเทศไทย) 2553

สมาคมครูดนตรี (ประเทศไทย) ร่วมกับ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ดนตรีเพื่อครูดนตรี (Seminar on Music for Music Teachers) ในเดือนมกราคม ธันวาคม ประจำปีพุทธศักราช 2553 ณ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยจะจัดในทุกวันอังคารของทุกๆ เดือน หัวข้อที่จัดสัมมนา ได้แก่ เทคนิคการสอนดนตรีในชั้นเรียน การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการสำหรับครูดนตรีระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การวัดและประเมินผลดนตรี เป็นต้น

สามารถดาวน์โหลดตารางสัมมนา และใบสมัครสมาชิกสมาคมครูดนตรี ได้ด้านล่างนี้

ตารางสัมมนาปี 2553
ใบสมัครสมาชิกสมาคมครูดนตรี

Be Sociable, Share!

Tags:

ความคิดเห็น

หากต้องการมีรูปประจำตัว ให้สมัครที่ Gravatar.com