xxa 30 มิถุนายน 2010 การแสดงดนตรีไทยโดยครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์ การแสดงดนตรีไทยโดยครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์

การแสดงดนตรีไทยโดยครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์

ภาพงานแถลงข่าว "การแสดงดนตรีไทยโดยครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์" บันทึกโดยครูอัญชลี

สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ จัดงาน การแสดงดนตรีไทยโดยครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน และเพื่อเทิดพระเกียรติในฐานะทรงเป็น เอกอัครราชูปถัมภกมรดกวัฒนธรรมไทย และ วิศิษฏศิลปิน ด้วยทรงเป็นศิลปินผู้มีอัจฉริยภาพหลายสาขาเป็นที่ประจักษ์ชัดในวงการศิลปะ โดยเฉพาะด้านดนตรีไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ

ในการนี้ เยาวชน ประชาชนผู้สนใจ สถาบันการศึกษาต่างๆ สามารถเข้าชมการแสดงในงาน การแสดงดนตรีไทยโดยครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์ ได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

กำหนดจัดงานในวันพุธที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๓ จำนวน ๒ รอบได้แก่ รอบเวลา ๑๔.๐๐ น. และรอบเวลา ๑๘.๐๐ น.(รอบเสด็จ) ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

รายการแสดง

 • รายการที่ ๑ ขับเสภาถวายพระพร โดย ครู ศิริ วิชเวช ศิลปินแห่งชาติ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๑ สาขาศิลปะการแสดง ( คีตศิลป์ )
 • รายการที่ ๒ การแสดงดนตรีไทย ( วงอาวุโส ) โดยครูอาวุโสชาย-หญิง บรรเลงถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ

ม.ล.จุลลา งอนรถ ประพันธ์บทร้อยกรอง
ครู สุดจิตต์ ดุริยประณีต ศิลปินแห่งชาติ ปีพุทธศักราช ๒๕๓๖ สาขาศิลปะการแสดง ( คีตศิลป์ ) บรรจุเพลง

ผู้บรรเลงและขับร้อง
ครู สุดจิตต์ ดุริยประณีต ศิลปินแห่งชาติ ปีพุทธศักราช ๒๕๓๖ สาขาศิลปะการแสดง ( คีตศิลป์ )
ครู สุรางค์ ดุริยพันธ์
ครู ดวงเนตร ดุริยพันธุ์
ครู พัฒนี พร้อมสมบัติ
ครู นฤพนธ์ ดุริยพันธุ์
ครู ณรงค์ แก้วอ่อน
ครู วิเชียร เกิดผล
ครู โกวิทย์ ขันธศิริ
ครู สุวิทย์ แก้วกระมล
ครู อุทัย แก้วละเอียด ศิลปินแห่งชาติ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๒ สาขาศิลปะการแสดง ( ดนตรีไทย )
ครู อรวรรณ บรรจงศิลป์
ครู สวิต ทับทิมศรี
ครู สมพงษ์ ภู่สร
ครู อนันต์ ดุริยพันธุ์
ครู ชลอ ใจชื้น
ครู ปกรณ์ รอดช้างเผื่อน
ครู ยงยุทธ ปลื้มปรีชา
ครู เฉลิม ม่วงแพรศรี
ครู สมชัย ขำพาลี
ครู เบญจรงค์ ธนโกเศศ ศิลปินแห่งชาติ ปีพุทธศักราช ๒๕๔๑ สาขาศิลปะการแสดง ( ดนตรีไทย )
ครู นิกร จันทศร
ครู บุญเสริม ภู่สาลี
ครู ณรงค์ อรรถกฤษณ์

 • รายการที่ ๓ การบรรเลงเพลงตับอาบูหะซัน โดยครูอาวุโสชาย-หญิง

ครูวิเชียร เกิดผล
ครู อุทัย แก้วละเอียด ศิลปินแห่งชาติ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๒ สาขาศิลปะการแสดง ( ดนตรีไทย )
ครู สวิต ทับทิมศรี
ครู ชลอ ใจชื้น
ครู เฉลิม ม่วงแพรศรี
ครู เบญจรงค์ ธนะโกเศศ
ครู บุญเสริม ภู่สาลี
ครู โกวิทย์ ขันธศิริ
ครู อรวรรณ บรรจงศิลป์
ครู รวีวรรณ ทับทิมศรี
ครู ปกรณ์ รอดช้างเผื่อน
ครู นิกร จันทรศร
ครู ณรงค์ อรรถกฤษณ์
ครู สุวิทย์ แก้วกระมล
ครู สมพงษ์ ภู่สร
ครู อนันต์ ดุริยพันธุ์
ครู ยงยุทธ ปลื้มปรีชา
ครู สมชัย ขำพาลี
ครู สุดจิตต์ ดุริยประณีต ศิลปินแห่งชาติ ปีพุทธศักราช ๒๕๓๖ สาขาศิลปะการแสดง ( คีตศิลป์ )
ครู สุรางค์ ดุริยพันธุ์
ครู ดวงเนตร ดุริยพันธุ์
ครู พัฒนี พร้อมสมบัติ
ครู นฤพนธ์ ดุริยพันธุ์
ครู ณรงค์ แก้วอ่อน

 • รายการที่ ๔ การบรรเลงเพลงเงี้ยวรำลึก โดยผู้สืบทอด ลูกศิษย์และลูกหลานคณุอาวุโส จำนวน ๑๒ คน
  วงมโหรีเครื่องคู่ ๑๖ คน รุ่นอายุ ๕๐ – ๖๐ ปี
 • รายการที่ ๕ การบรรเลงเพลงทยอยนอก โดยผู้สืบทอด ลูกศิษย์ และลูกหลานครูอาวุโส จำนวน ๑๒ คน
  วงปี่พาทย์ไม้แข็ง ๑๖ คน รุ่นอายุ ๓๐ – ๔๙ ปี
 • รายการที่ ๖ การบรรเลงเพลงพระอาทิตย์ชิงดวง ๒ ชั้น บทเพลงพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รายนามและรายชื่อบรรเลงดนตรีไทยในวงบ้านปลายเนิน
ทรงขับร้อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ( เฉพาะรอบเสด็จ )
ระนาดเอก มรว.จักรรถ จิตรพงศ์
ระนาดเอก ดร.สิริชัยชาญ ฟักจำรูญ
ระนาดเอกเหล็ก อ.นัฐพงศ์ โสวัตร
ระนาดทุ้ม มจ.(ญ) กรณิกา จิตรพงศ์
ระนาดทุ้ม อ.บุญช่วย โสวัตร
ระนาดทุ้มเหล็ก อ.ไพฑูรย์ เฉยเจริญ
ฆ้องวงใหญ่ มรว.เอมจิตร จิตรพงศ์
ปี่ใน อ.ปี๊บ คงลายทอง
ฆ้องวงเล็ก อ.ลำยอง โสวัตร
กลองแขก อ.วิทยา หนูจ้อย , อ.บุญช่วย แสงอนันต์
ฉิ่ง อ.อุษา แสงไพโรจน์
กรับ อ.ดนตรี ตราโมท , อ.มัณฑนา อยู่ยั่งยืน

ในอำนวยการของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี องค์ประธานบ้านปลายเนิน
โดยการควบคุมการบรรเลงของ ดร.สิริชัยชาญ ฟักจำรูญ

ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ ดูได้จากที่มา

ที่มา : คุณอัญชลี Thaikids

Be Sociable, Share!

Tags: ,

มี 1 ความคิดเห็น ต่อ “การแสดงดนตรีไทยโดยครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์”

 1. xxa พูดว่า:

  ผมอยากไปดูนะ แต่จัดวันพุธ มีเรียนก็เลยอดไป

  ใครไปชม อย่าลืมกลับมาเล่าให้ฟังให้กันนะครับ 🙂

ความคิดเห็น

หากต้องการมีรูปประจำตัว ให้สมัครที่ Gravatar.com