xxa 4 มิถุนายน 2010 ครูสุดจิตต์ อนันตกุล(ดุริยประณีต) สวช. เปิดบ้าน นางสุดจิตต์ อนันตกุล เป็นแหล่งเรียนรู้ ลำดับที่ ๑๐

ครูสุดจิตต์ อนันตกุล(ดุริยประณีต)

ครูสุดจิตต์ อนันตกุล(ดุริยประณีต)

นายสมชาย เสียงหลาย เลขาธิการคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ เปิดเผยว่า สวช.ได้กำหนดจะจัดพิธีเปิดป้ายบ้านศิลปินแห่งชาติ นางสุดจิตต์ อนันตกุล (ดุริยประณีต) ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (คีตศิลป์) พ.ศ. ๒๕๓๖ ในวันอาทิตย์ที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๓ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ บ้านดุริยประณีตและสวนสันติชัยปราการ เขตพระนคร กรุงเทพฯ เพื่อให้เป็นแหล่งศึกษา สร้างเสริมทักษะและถ่ายทอดประสบการณ์จากศิลปินแห่งชาติ รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้และสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่เยาวชนและประชาชนไทย และชาวต่างประเทศได้รู้จักอย่างกว้างขวาง

กิจกรรมในงานฯ เริ่มตั้งแต่เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ บ้านดุริยประณีต จะเป็น พิธีเปิดบ้านศิลปินแห่งชาติ โดย เรืออากาศเอก สุริยะ ศึกษากิจ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมชมนิทรรศการประวัติ ครูสุดจิตต์ ดุริยประณีต

จากนั้น ในเวลา ๑๗.๓๐ น. ณ สวนสันติชัยปราการ จะมีกิจกรรมการแสดง ประกอบด้วย การขับขานบทกวีเชิดชูเกียรติครูสุดจิตต์ ดุริยประณีต โดย นายอดุล จันทรศักดิ์ ศิลปินแห่งชาติ สาขา วรรณศิลป์ พุทธศักราช ๒๕๕๑ ต่อด้วย รำอวยพร โดย คณะนักเรียนมูลนิธิดุริยประณีต การแสดงเชิดชูเกียรติครูสุดจิตต์ ดุริยประณีต โดย คณะนักแสดงกรมศิลปากร และ การประชันวงปี่พาทย์ ไม้แข็ง โดย เหล่าศิษย์ครูสุดจิตต์ ดุริยประณีต

อนึ่ง สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ได้ดำเนินการเปิดบ้านศิลปินแห่งชาติ นับจากปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ๒๕๕๑ เป็นต้นมา จำนวน ๙ แห่ง ได้แก่

๑. บ้านนายฉิ้น อรมุต ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (หนังตะลุง) จังหวัดสงขลา
๒. บ้านนายอินสนธ์ วงศ์สาม ศิลปินแหงชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม) จังหวัดลำพูน
๓. บ้านนางแสงดา บันสิทธิ์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (การทอผ้า) จังหวัดเชียงใหม่
๔. บ้าน ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ กรุงเทพมหานคร
๕. บ้านนายมนตรี ตราโมท ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย) จังหวัดนนทบุรี
๖. บ้านนายเปลื้อง ฉายรัศมี ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีพื้นบ้านอีสานโปงลาง) จังหวัดกาฬสินธุ์
๗. บ้านนายทวี รัชนีกร ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) จังหวัดนครราชสีมา
๘. บ้านนายประเทือง เอมเจริญ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) จังหวัดกาญจนบุรี
๙. บ้านนายจุลทัศน์ กิติบุตร ศิลปินแห่งชาติ สาขาสถาปัตยกรรม (แบบร่วมสมัย) จังหวัดเชียงใหม่

ซึ่งพบว่าบ้านศิลปินแห่งชาติแต่ละแห่งล้วนเป็นแหล่งสั่งสมองค์ความรู้ มีกิจกรรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และพัฒนาสืบทอดมาอย่างต่อเนื่อง

การจัดงานเปิดบ้านศิลปินแห่งชาติ ครูสุดจิตต์ อนันตกุล (ดุริยประณีต) ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (คีตศิลป์) ปี พ.ศ. ๒๕๓๖ อย่างเป็นทางการในวันนี้ นับเป็นบ้านแห่งที่ ๑๐ ของโครงการเปิดบ้านศิลปินแห่งชาติ ทั้งนี้ด้วยเล็งเห็นว่าบ้านศิลปินแห่งชาติ ครูสุดจิตต์ อนันตกุล หรือ ที่รู้จักกันแพร่หลายในนามบ้านดุริยประณีตแห่งนี้ เป็นแหล่งประวัติศาสตร์ทางดนตรีที่มีเรื่องราวของครูดนตรีปี่พาทย์และนักร้องผู้มีฝีมือชื่อเสียงระดับแนวหน้ามากมายนับจากสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เป็นต้นมา และเป็นบ้านดนตรีที่ยังคงทำหน้าที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทยให้แก่เยาวชน และผู้ที่สนใจอย่างต่อเนื่องยาวนานจนถึงปัจจุบัน

อีกทั้ง ครูสุดจิตต์ อนันตกุล (ดุริยประณีต) เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกศิษย์และผู้คนในแวดวงดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทย โดยท่านได้อุทิศกำลังกาย กำลังใจ สติปัญญา ความสามารถ เวลาในการส่งเสริม สร้างสรรค์ สั่งสอน และถ่ายทอดความรู้สู่เยาวชนและประชาชนทั่วไป ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้ดำรงอยู่คู่ชาติไทยสืบไป

กำหนดการ

เปิดบ้านศิลปินแห่งชาติ ครูสุดจิตต์ ดุริยประณีต วันอาทิตย์ที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๓ ณ บ้านดุริยประณีตและสวนสันติชัยปราการ เขตพระนคร กรุงเทพฯ

วันอาทิตย์ที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๓

เวลา ๑๖.๐๐ น. – ลงทะเบียนรับสูจิบัตร
เวลา ๑๗.๐๐ น. – เรืออากาศเอก สุริยะ ศึกษากิจ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบ้านศิลปินแห่งชาติ

พิธีเปิดบ้านศิลปินแห่งชาติ

– พิธีกรกล่าวนำเข้าสู่พิธีเปิดบ้านศิลปินแห่งชาติ
นางสาวนันทิยา สว่างวุฒิธรรม รองเลขาธิการคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กล่าวรายงาน
เรืออากาศเอก สุริยะ ศึกษากิจ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมประธานในพิธี กล่าวเปิดงาน และตีฆ้องเปิดป้ายบ้านศิลปินแห่งชาติ
– เรืออากาศเอก สุริยะ ศึกษากิจ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม รองเลขาธิการคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติและครูสุดจิตต์ ดุริยประณีต ศิลปินแห่งชาติ ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน
– ชมนิทรรศการประวัติ ครูสุดจิตต์ ดุริยประณีต

เวลา ๑๗.๓๐ น. กิจกรรม ณ สวนสันติชัยปราการ

– ประธานและแขกผู้มีเกียรติชมนิทรรศการเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติครูสุดจิตต์ ดุริยประณีต

เริ่มการแสดง

– พิธีกรกล่าวนำเข้าสู่การแสดง
ขับขานบทกวีเชิดชูเกียรติครูสุดจิตต์ ดุริยประณีต โดย นายอดุล จันทรศักดิ์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ พุทธศักราช ๒๕๕๑
รำอวยพร โดย คณะนักเรียนมูลนิธิดุริยประณีต
การแสดงเชิดชูเกียรติครูสุดจิตต์ ดุริยประณีต โดย คณะนักแสดงกรมศิลปากร
การประชันวงปี่พาทย์ไม้แข็ง โดย เหล่าศิษย์ครูสุดจิตต์ ดุริยประณีต

เวลา ๒๐.๐๐ น. – เสร็จพิธี

หมายเหตุ : กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

แผนที่บ้านศิลปินแห่งชาติดูได้จากที่มา

ที่มา : กระทรวงวัฒนธรรม ผ่าน คุณอัญชลี Thaikids

Be Sociable, Share!

Tags: ,

ความคิดเห็น

หากต้องการมีรูปประจำตัว ให้สมัครที่ Gravatar.com