xxa 3 มิถุนายน 2010 การประกวดดนตรีไทยระดับประชาชน ครั้งที่ 7 ประจำปี 2553 การประกวดดนตรีไทยระดับประชาชน ครั้งที่ 7 ประจำปี 2553

การประกวดดนตรีไทยระดับประชาชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ครั้งที่ 7 ประจำปี 2553

หลักเกณฑ์การประกวด

๑. ประเภทการประกวด รวม ๒ ประเภท ได้แก่

๑) ประเภท เดี่ยวระนาดทุ้ม
๒) ประเภท เดี่ยวซออู้

๒. คุณสมบัติผู้เข้าประกวด บุคคลทั่วไป

๓. กำหนดการ

๑) การรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันพุธที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๓
๒) การตัดสินการประกวด แบ่งเป็น ๒ รอบดังนี้

รอบแรก วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓
ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐.
รอบชิงชนะเลิศ วันอาทิตย์ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
ณ หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

๔. รางวัล การจัดประกวดในครั้งนี้ได้กำหนดเงินรางวัลสำหรับการแข่งขันแต่ละประเภทดัง ต่อไปนี้

๑) ประเภท เดี่ยวระนาดทุ้ม

รางวัลชนะเลิศ ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมของรางวัลและเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ๑๕,๐๐๐ บาท พร้อมของรางวัลและเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมของรางวัลและเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย ๒ รางวัลๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลสมนาคุณ ๕ รางวัลๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท
รวมเงินรางวัล ๖๐,๐๐๐ บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)

๒) ประเภท เดี่ยวซออู้

รางวัลชนะเลิศ ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมของรางวัลและเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ๑๕,๐๐๐ บาท พร้อมของรางวัลและเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมของรางวัลและเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย ๒ รางวัลๆละ ๕,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลสมนาคุณ ๕ รางวัลๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท
รวมเงินรางวัล ๖๐,๐๐๐ บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)

รวมเงินรางวัลทั้ง ๒ ประเภทเป็นเงิน ๑๒๐,๐๐๐บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

๕. หลักเกณฑ์ทั่วไป

๕.๑ ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดแต่ละประเภทจะต้องส่งผลงานบันทึกลงในวัสดุบันทึกภาพ และเสียง (VDO, VCD หรือ DVD) แสดงภาพรวมของผู้บรรเลงเครื่องดนตรีทั้งหมดพร้อมกัน โดยมีความชัดเจนของภาพ และเสียงของผู้บรรเลงเครื่องดนตรีแต่ละชิ้น โดยไม่มีการตัดต่อภาพ และเสียงการบรรเลงตลอดเพลง
๕.๒ ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องกรอกใบสมัคร ลงข้อความตามที่กำหนดอย่างครบถ้วนแล้วจัดส่งใบสมัครพร้อมทั้งวัสดุบันทึกภาพ และเสียงตาม ข้อ ๕.๑ ด้วยตนเอง หรือ ส่งทางไปรษณีย์มายังสถาบันศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐ ภายในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๓
๕.๓ การตัดสินการประกวดแบ่งเป็น ๒ รอบ คือ รอบแรกกับรอบชิงชนะเลิศ ในรอบแรก คณะกรรมการตัดสินแต่ละประเภทจะพิจารณาจากผลงานที่ปรากฏในวัสดุบันทึกภาพ และเสียง โดยการคัดเลือกให้เหลือประเภทละ ๑๐ ราย เพื่อเข้าพิจารณาตัดสินในรอบชิงชนะเลิศ โดยการแสดงสดต่อหน้าคณะกรรมการ
๕.๔ คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นข้อยุติเด็ดขาด และเป็นที่สุด

๖. แนวทางการพิจารณาตัดสิน

๖.๑ ความไพเราะ กลวิธีในการปรุงแต่งทำนอง และการใช้เครื่องดนตรี
๖.๒ ความกลมกลืนของการบรรเลง และการควบคุมจังหวะ
๖.๓ ความถูกต้องของแบบแผนทำนองเพลง และจังหวะหน้าทับ
๖.๔ บุคลิก และมารยาทของผู้เข้าประกวด

๗. บทเพลงประกวด (ไม่จำกัดทาง)

๗.๑ ประเภท เดี่ยวระนาดทุ้ม (รายละเอียดติดต่อ อาจารย์นิรันดร์ แจ่มอรุณ ๐๘๖-๖๐๖-๓๓๒๑)

๗.๑.๑ เพลงประกวดรอบแรก ได้แก่ เพลงแขกมอญ สามชั้น (ไม่มีหางเพลง)
๗.๑.๒ เพลงประกวดรอบชิงชนะเลิศ ได้แก่ เพลงนกขมิ้น (ท่อนสาม หากมีบรรเลง มีดอก ต้องครบจังหวะหน้าทับของเพลง)

๗.๒ ประเภท เดี่ยวซออู้ (รายละเอียดติดต่อ อาจารย์ ดร.ดุษฎี สว่างวิบูลย์พงศ์ ๐๘๒-๕๕๖-๔๓๔๙)

๗.๑.๑ เพลงประกวดรอบแรก ได้แก่ เพลงคำหวาน
๗.๑.๒ เพลงประกวดรอบชิงชนะเลิศ ได้แก่ เพลงนางครวญ สามชั้น

๘. หลักเกณฑ์การตัดสิน

คณะกรรมการพิจารณาเกณฑ์ตามแนวทางที่กำหนดไว้ในข้อ ๖. โดยหารือร่วมกัน และใช้เสียงข้างมากของกรรมการเป็นเกณฑ์ กรณีมีเสียงเท่ากันให้พิจารณาทบทวน และประธานคณะกรรมการมีอำนาจตัดสินชี้ขาดในที่สุด

ดาวน์โหลด

หลักเกณฑ์
ใบสมัคร

ติดต่อที่ สถาบันศิลปวัฒนธรรมฯ โทร. ๐๒-๓๑๐-๘๘๘๕
http:/www.ru.ac.th/culture email: artculture_ru@hotmail.co.th

ที่มา : สถาบันศิลปวัฒนธรรมฯ ม.รามคำแหง ผ่าน Patakorn

Be Sociable, Share!

Tags: ,

มี 1 ความคิดเห็น ต่อ “การประกวดดนตรีไทยระดับประชาชน ครั้งที่ 7 ประจำปี 2553”

  1. […] จากข่าวเก่าการประกวดดนตรีไทยระดับประชาชน ครั้… บัดนี้ผลการตัดสินรอบแรกจากวัสดุบันทึกภาพและเสียงเสร็จสิ้นแล้ว โดยมีผู้ผ่านเข้ารอบประเภทละ 10 ท่าน เพื่อจะไปประกวดต่อรอบชิงชนะเลิศ ในวันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม 2553 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ […]

ความคิดเห็น

หากต้องการมีรูปประจำตัว ให้สมัครที่ Gravatar.com