xxa 9 กรกฎาคม 2010 การประกวดดนตรีไทยอโศกสังคีต ปี 2553 การประกวดดนตรีไทยอโศกสังคีต ปี 2553

โรงเรียนเซนต์คาเบรียล จัดการประกวดดนตรีไทยอโศกสังคีต ฉลอง 90 ปี โรงเรียนเซนต์คาเบรียล

ระเบียบการ

1. เครื่องดนตรีที่ใช้บรรเลงประกวด

ประกวดบรรเลงเดี่ยว

 • เครื่องดีด ได้แก่ จะเข้
 • เครื่องสี ได้แก่ ซออู้ และ ซอด้วง
 • เครื่องตี ได้แก่ ระนาดเอก และ ขิม (7 หย่อง)
 • เครื่องเป่า ได้แก่ ขลุ่ยเพียงออ

ประกวดวงปี่พาทย์ไม้นวม

 • ระนาดเอก 1 ราง
 • ระนาดทุ้ม 1 ราง
 • ฆ้องวงใหญ่ 1 วง
 • ขลุ่ยเพียงออ 1 เลา
 • ซออู้ 1 คัน
 • กลองแขกตัวผู้ 1 คู่
 • กลองแขกตัวเมีย 1 คู่
 • ฉิ่ง 1 คู่
 • กรับ 1 คู่

2. ระดับชั้นเรียนที่จัดประกวด

 • ประกวดบรรเลงเดี่ยว ระดับประถมศึกษา (ตั้งแต่ ป.1 ป.6)
 • ประกวดวงปี่พาทย์ไม้นวม ระดับมัธยมศึกษา (ตั้งแต่ ม.1 ม.6)

3. รายละเอียดในการประกวด

 • วันเวลาในการประกวด
  ประกวดวงปี่พาทย์ไม้นวม วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2553 เวลา 08.00 16.00 น.
  ประกวดบรรเลงเดี่ยว วันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม 2553 เวลา 08.00 16.00 น.
 • การบรรเลงเดี่ยวในที่นี้ หมายถึง การบรรเลงเครื่องดำเนินทำนอง 1 ชิ้น พร้อมเครื่องประกอบจังหวะ โดยบรรเลงทางปกติไม่ใช่ทางเดี่ยว
 • ผู้สมัครเข้าประกวดจะต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นเรียน หรือเทียบเท่า ประจำปีการศึกษา 2553 ในระดับที่กำหนดตามข้อ 2
 • ในการประกวดเดี่ยว แต่ละโรงเรียนสามารถเลือกสมัครเข้าประกวดได้เครื่องดนตรีละ 1 คน และผู้สมัคร 1 คน บรรเลงได้เพียง 1 เครื่องดนตรีเท่านั้น เครื่องดนตรีใดที่มีผู้สมัครประกวดไม่ถึง 5 คน อาจงดประกวดเครื่องดนตรีนั้น
 • ส่วนการประกวดวง แต่ละโรงเรียนสามารถส่งได้เพียงโรงเรียนละ 1 วงเท่านั้น หากมีโรงเรียนส่งเข้าร่วมการประกวดไม่ถึง 5 วง อาจงดการประกวด


4. การประกวด

 • เขียนข้อความลงในใบสมัครและใบรับรองของสถานศึกษาให้ครบถ้วนชัดเจน พร้อมทั้งติดรูปถ่ายขาวดำหรือรูปสี เป็นรูปที่แต่งเครื่องแบบนักเรียน หน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
 • ส่งใบสมัครทั้ง 2 ประเภท โดยเขียนไว้ที่มุมซองว่า ประกวดดนตรีไทยอโศกสังคีต ฉลอง 90 ปีเซนต์ฯ จ่าหน้าถึง มาสเตอร์บรรหาร ปาโล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 565 ถ.สามเสน ดุสิต กรุงเทพฯ 10300 หรือ โทรสาร. 02-243-2150 หรือ นำส่งด้วยตนเองก่อนวันที่ 19 สิงหาคม 2553
 • ผู้ประกวดทั้ง 2 ประเภท ใช้เครื่องดนตรี เครื่องกลาง ที่คณะกรรมการจัดประกวดฯ เตรียมไว้ให้
 • การประกวดบรรเลงเดี่ยว ผู้ประกวดต้องจัดเตรียมมาเอง ได้แก่ ขลุ่ยเพียงออ, ไม้ตีขิม, ไม้ดีดจะเข้และไม้ตีระนาด (ไม้นวม)
 • การประกวดวง ผู้ประกวดสามารถจัดเตรียมมาเอง ได้แก่ ขลุ่ยเพียงออ, ซออู้, ไม้ตีระนาด และไม้ตีฆ้อง
 • ในการประกวดบรรเลงเดี่ยว จะต้องบรรเลงร่วมกับโทน รำมะนาและฉิ่ง ผู้ประกวดมีสิทธิ์นำผู้บรรเลงโทน-รำมะนาและฉิ่งมาร่วมบรรเลงได้ หากไม่ได้นำมาคณะกรรมการจัดประกวดฯ จะจัดหาให้ ส่วนการประกวดวง เครื่องประกอบจังหวะทุกชนิด นักเรียนต้องเป็นผู้บรรเลงเอง
 • ดาวน์โหลดระเบียบการและใบสมัครได้ที่ www.sg.ac.th
 • ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ มาสเตอร์บรรหาร ปาโล โทร.02-243-0065 ต่อ 2107 มือถือ 081-489-8978 E-mail: banhanp@hotmail.com

5. สถานที่ประกวด

ชั้น 2 หอประชุม ตึกเดอ มงฟอร์ต


6. เพลงที่ประกวด

การประกวดบรรเลงเดี่ยว

 • ซอด้วง สีนวล 2 ชั้น
 • ซออู้ มอญอ้อยอิ่ง 2 ชั้น
 • ขลุ่ยเพียงออ พัดชา 2 ชั้น
 • ขิมสาย (7 หย่อง) ลาวสวยรวย 2 ชั้น
 • จะเข้ มอญรำดาบ 2 ชั้น
 • ระนาดเอก เทวาประสิทธิ์ 2 ชั้น

การประกวดวงปี่พาทย์ไม้นวม

 • เพลงมุล่ง เถา (ไม่มีร้อง)

หมายเหตุ เพื่อความสะดวกของผู้เข้าประกวด คณะกรรมการจัดการประกวดฯ ได้จัดทำโน้ตเพลง ที่จะใช้ในการประกวดแนบมาพร้อมกับระเบียบการประกวดฯ ฉบับนี้ และโน้ตเพลงดังกล่าวเป็นโน้ตตัวอักษรที่นิยมใช้กันในวงการดนตรีไทยทั่วไป ผู้ประกวดมีสิทธิ์ตกแต่งแนวทางในการบรรเลงได้ ตามที่เห็นสมควร แต่ต้องอยู่ในบันไดเสียงตามโน้ตที่กำหนดไว้

7. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสิน

 • บุคลิกภาพ หมายถึง ท่วงที กิริยา ไหวพริบ ปฏิภาณ ซึ่งแสดงถึงความเชื่อมั่นในตนเอง รวมทั้งการแสดงออกถึงความเป็นผู้มีกิริยามารยาทอันงาม ทั้งในการบรรเลงและร่วมอยู่ในการประกวด
 • ความแม่นยำ หมายถึง เป็นผู้ที่มีความทรงจำดี มีความแม่นยำในจังหวะของการบรรเลงเป็นอย่างดี สามารถบรรเลงได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง ตามที่ได้กำหนดไว้อย่างไพเราะน่าฟัง ไม่มีความผิดพลาด
 • เสียง หมายถึง ความสามารถในการควบคุมบังคับเสียงดนตรีที่บรรเลง ให้มีทั้งเสียงหนักและเสียงเบาได้อย่างไพเราะ เหมาะสมกับทำนองเพลง
 • จังหวะ หมายถึง ความสามารถในการควบคุมความเร็ว หรือแนวในการบรรเลงได้อย่างเหมาะสมกลมกลืนกันตลอดทั้งเพลง โดยไม่มีความผิดพลาด
 • ทางเพลง หมายถึง วิธีการบรรเลงที่พลิกแพลงน่าฟัง และมีความไพเราะเหมาะสมกับท่วงทำนองเพลงและเอกลักษณ์ของเครื่องดนตรีที่บรรเลง

8. การบรรเลงที่ถือว่าผิดกติกา

 • กรณีที่ผู้ประกวดบรรเลงล้ม ขาด หรือเกิน จากทำนองเพลงหลัก
 • ในกรณีที่ผู้ประกวดบรรเลงเพลงเป็นทางเดี่ยว หรือทางเปลี่ยนจนคณะกรรมการตัดสินการประกวดเห็นว่าทำให้เสียเค้าโครงของทำนองเพลงตามโน้ตที่กำหนดให้โดยสิ้นเชิงคณะกรรมการตัดสินการประกวดอาจจะไม่พิจารณาให้คะแนน
 • หากผู้ประกวดบรรเลงเพลงผิดไปจากบันไดเสียงของโน้ตดังที่ได้กำหนดไว้ คณะกรรมการตัดสินการประกวดจะไม่พิจารณาให้คะแนน


9. รางวัล

การประกวดบรรเลงเดี่ยว ผู้ที่ได้รับคะแนนชนะเลิศในลำดับที่ 1, 2 และ 3 ในแต่ละเครื่องดนตรีจะได้รับรางวัลดังต่อไปนี้

 • รางวัลที่ 1 ได้รับโล้รางวัล และเกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา 1,500 บาท
 • รางวัลที่ 2 ได้รับโล้รางวัล และเกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา 1,000 บาท
 • รางวัลที่ 3 ได้รับโล้รางวัล และเกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา 500 บาท

การประกวดวงปี่พาทย์ไม้นวม ที่ได้รับคะแนนชนะเลิศในลำดับที่ 1, 2 และ 3 ในแต่ละวงจะได้รับรางวัลดังต่อไปนี้

 • รางวัลที่ 1 ได้รับโล้รางวัล และเกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา 3,000 บาท
 • รางวัลที่ 2 ได้รับโล้รางวัล และเกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา 2,000 บาท
 • รางวัลที่ 3 ได้รับโล้รางวัล และเกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา 1,000 บาท

สำหรับผู้เข้าร่วมการประกวดที่ไม่ได้รับรางวัล และครูผู้ฝึกสอนจะได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการประกวดทุกคน

10. กำหนดการประกวด

ประกวดวงปี่พาทย์ไม้นวม / วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2553

08.00 น. ลงทะเบียน / นัดหมาย
08.30 น. พิธีเปิด
09.00 น. เริ่มการประกวดภาคเช้า
12.00 น. พักกลางวัน
13.00 น. เริ่มการประกวดภาคบ่าย
16.00 น. ประกาศผล / แจกรางวัล

ประกวดบรรเลงเดี่ยว / วันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม 2553

08.00 น. ลงทะเบียน / นัดหมาย
08.30 น. พิธีเปิด
09.00 น. เริ่มการประกวดภาคเช้า (จะเข้ / ระนาดเอก / ซอด้วง)
12.00 น. พักกลางวัน
13.00 น. เริ่มการประกวดภาคบ่าย (ซออู้ / ขิม / ขลุ่ยเพียงออ)
16.00 น. ประกาศผล / แจกรางวัล

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ การประกวดดนตรีไทยอโศกสังคีต ฉลอง 90 ปี โรงเรียนเซนต์คาเบรียล

ที่มา : โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ผ่าน คุณ Banhanp Thaikids

Be Sociable, Share!

Tags: , ,

มี 8 ความคิดเห็น ต่อ “การประกวดดนตรีไทยอโศกสังคีต ปี 2553”

 1. คิม พูดว่า:

  ทำไมไม่มีระดับอุดมศึกษาบ้างคับ

 2. แม่น้องปั้น พูดว่า:

  ดาวน์โหลด ใบสมัครของอโศกสังคีตไม่ได้ค่ะ

 3. แม่น้องนิศานาถ พูดว่า:

  ขอขอบคุณโรงเรียนเซนต์คาเบรียล และผู้บริการทุกท่านที่ได้จัดการประกวดดนตรีไทยอโศกสังคีต ทำให้เด็กได้มีเวทีในการประกวด ให้เด็กได้แสดงความสามารถ ขอบคุณมากค่ะ

 4. tawach พูดว่า:

  ผมอยากได้โน้ตเพลงพัดชา 2ชั้น มาให้นักเรียนฝึกพอจะมีให้มั๊ยครับ

 5. pannarong พูดว่า:

  ไม่ทราบว่าปี2554จะค้นหารายละเอียดการประกวดอย่างไรครับ+ได้ที่ไหน ขนาด WEB ของโรงเรียนยังไม่มีเลยครับ

ความคิดเห็น

หากต้องการมีรูปประจำตัว ให้สมัครที่ Gravatar.com