xxa 26 กรกฎาคม 2010 ผลการประกวดรอบคัดเลือกเทป การประกวดดนตรีไทย ม.รังสิต ครั้งที่ 7 ผลการประกวดรอบคัดเลือกเทป การประกวดดนตรีไทย ม.รังสิต ครั้งที่ 7

จากข่าวเก่าการประกวดดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ครั้งที่ 7 บัดนี้ผลการประกวดรอบคัดเลือกเทปได้ออกมาแล้วโดยขึ้นที่หน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยรังสิตตั้งแต่วันที่ 20 ที่ผ่านมา เผื่อบางคนยังไม่เห็น ผมจึงนำมาแปะให้ดูกัน

ประเภทวง ( ทั้งนี้ไม่ได้เรียงตามลำดับคะแนน )

ลำดับ โรงเรียน ชื่อวง จังหวัด
1
2
3
4
5
6
7
8
โรงเรียนบดินทรเดชา
โรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปภัมภ์ฯ
โรงเรียนเทพมงคลรังษี
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์
โรงเรียนวิสุทธรังษี
โรงเรียนศึกษานารี
วงพรหมสุรินทร์
วงรังผึ้ง
วงเทพมงคลรังษี
วงชมพูพันธุ์ทิพย์
วงณัฐพนชัย
วงช่อเฟื่องฟ้า
วงเทพวาทิน
วงศึกษานารี
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กาญจนบุรี
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี
กาญจนบุรี
กรุงเทพมหานคร

ประเภทเดี่ยวขับร้องหญิง ( ทั้งนี้ไม่ได้เรียงตามลำดับคะแนน )

ลำดับ รายชื่อ โรงเรียน จังหวัด
1
2
3
นางสาวชนานาถ พาเรือง
นางสาวรจนา แสงทอง
นางสาวตริษา เริ่มวัฒนะ
โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ
โรงเรียนเทพมงคลรังษี
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พญาไท
กรุงเทพมหานคร
กาญจนบุรี
กรุงเทพมหานคร

ประเภทเดี่ยวขับร้องชาย ( ทั้งนี้ไม่ได้เรียงตามลำดับคะแนน )

ลำดับ รายชื่อ โรงเรียน จังหวัด
1
2
3
เด็กชายสิริพงศ์ แพทย์วงษ์
นายศรัณย์ อานาภรณ์
นายฐานันดร เทรยนทองดี
โรงเรียนวิสุทธรังษี
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
โรงเรียนเบญจมราชนุสรณ์
กาญจนบุรี
สมุทรปราการ
นนทบุรี

ประเภทเดี่ยวซออู้ ( ทั้งนี้ไม่ได้เรียงตามลำดับคะแนน )

ลำดับ รายชื่อ โรงเรียน จังหวัด
1
2
นายณัฐวุฒิ สืบสุข
นางสาวนริศรา ศักดิ์ปัญจโชติ
โรงเรียนเทพมงคลรังษี
โรงเรียนวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหิดล
กาญจนบุรี
นครปฐม

ประเภทเดี่ยวระนาดทุ้ม( ทั้งนี้ไม่ได้เรียงตามลำดับคะแนน )

ลำดับ รายชื่อ โรงเรียน จังหวัด
1
2
3
4
5
6
7
8
นายอนุรักษ์ รักสถิตกุล
นายกิตติพล คล้ายมุข
นายกิตติ ภิญโญ
นายประพัฒน์ รัศมี
นายเฉลิมพร พรมมิโย
เด็กชายปุญญพัฒน์ อยู่ดี
นายเจริญสักก์ ปลื้มปรีชา
นางสาวอรวรรณ คุ่ยขบวน
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์
โรงเรียนทวีธาภิเศก
โรงเรียนทวีธาภิเศก
โรงเรียนทวีธาภิเศก
โรงเรียนทวีธาภิเศก
โรงเรียนศึกษานารี
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

ประเภทเดี่ยวขลุ่ย ( ทั้งนี้ไม่ได้เรียงตามลำดับคะแนน )

ลำดับ รายชื่อ โรงเรียน จังหวัด
1
2
3
4
5
6
7
8
9
เด็กชายเฉลิมพงษ์ โชติวงศานันต์
เด็กชายเกียรติชัย อินทประเทศ
นายบุญญฤทธิ์ ศิลารักษ์
นางสาวพิมพ์นิดา เบญจชัยวัฒน์
เด็กชายพสิษ ชาลีรักษ์ตระกูล
นายธนโชติ กมลศักดาวิกุล
นายณัฐชนน จตุรวัฒนา
เด็กชายวิภัทร จันทร์สำราญ
เด็กหญิงสโรชา อัศวผาติบุญ
โรงเรียนหอวัง
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
โรงเรียนบดินทร์เดชาสิงสิงห์เสนี ๒
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
โรงเรียนวิทยาลัยดุริยางค์ศิลป์
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
โรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์
กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี
นครปฐม
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
นครปฐม
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

ผู้เข้ารอบทั้งหมดจะไปประกวดต่อในรอบรองชนะเลิศ ในวันพุธที่ 28 กรกฎาคม 2553 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต สามารถอ่านกำหนดการได้ที่นี่ครับ

ที่มา : มหาวิทยาลัยรังสิต

Be Sociable, Share!

Tags: ,

ความคิดเห็น

หากต้องการมีรูปประจำตัว ให้สมัครที่ Gravatar.com