xxa 10 สิงหาคม 2011 วงเครื่องสาย วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล วงเครื่องสาย วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วงเครื่องสาย วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล บรรเลงในการแสดง วงปี่พาทย์ไม้แข็ง และวงเครื่องสาย วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล วันศุกร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ หอแสดงดนตรี อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สารถี ๓ ชั้น เดี่ยวซออู้ วงเครื่องสายรับ

http://www.youtube.com/watch v=JEosglOmQ3k

ทยอยเขมร ๓ ชั้น วงเครื่องสายเครื่องเดี่ยว

http://www.youtube.com/watch v=VhgeiH2BaT4

นกขมิ้น ๓ ชั้น วงเครื่องสายเครื่องคู่

http://www.youtube.com/watch v=Smtoru_SBCo

Be Sociable, Share!

Tags: , , , , , , ,

ความคิดเห็น

หากต้องการมีรูปประจำตัว ให้สมัครที่ Gravatar.com