Tag: ขิมหมู่

สังคีตภิรมย์ ๕ ศาลารัก

9 กุมภาพันธ์ 2010 หมวดหมู่ บันทึก, ฟังเพลง โดย TLE

สังคีตภิรมย์ ๕ ศาลารัก คอนเสิร์ตดนตรีไทยโดยแขนงวิชาดนตรีไทยและดนตรีตะวันออก วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล