Tag: ทยอยเขมร

วงเครื่องสาย วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

10 สิงหาคม 2011 หมวดหมู่ ฟังเพลง โดย xxa

วงเครื่องสาย วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล บรรเลง ณ หอแสดงดนตรี อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันศุกร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔