Tag: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

การประกวดดนตรีไทย ประเภทวงเครื่องสายผสมปี่พาทย์ ระดับอุดมศึกษา

18 กรกฎาคม 2010 หมวดหมู่ ข่าว โดย xxa

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดประกวดดนตรีไทย ระดับอุดมศึกษา ประเภทวงเครื่องสายผสมปี่พาทย์